Leiebetingelser

booking

Leiebetingelser for Steinkjerhallen

1. Varighet for leieforholdet

Tildelt treningstid følger skoleåret, og kan ikke sies opp uten at ny leietager skaffes. Oppsigelse av tildelt treningstid kan skje fra og med uke 21, med oppsigelsesfrist 1. mai.
Oppsigelse av timer før uke 21, er avhengig av at ny leietager på tildelt treningstid skaffes.
Framleie av treningstider skal administreres av Steinkjerhallen.
Lørdager og søndager kan kortere leieperioder avtales.
Det betales fastsatt leiepris for alle disponible treningstimer.

2. Arrangement

Tildelte treningstimer må, med rimelig forvarsel, vike for arrangement.
Det vil ikke bli innkrevd leie for disse timene.

 

3. Hvert lag skal oppgi til Steinkjerhallen en person eller personer som på vegne av laget er ansvarlig for leieforholdet.

Regninger og meldinger tilstilles denne personen(e).  Inntil annen melding blir gitt, bruker vi den personen som er oppgitt i søknaden som kontaktperson.

 

4. Regninger utstedes etterskuddsvis hver måned med 14 dagers betalingsfrist.

Etter betalings- påminnelse iverksettes innfordring fra inkassobyrå.
Leiepris fastsettes etter vedtak av styret i Steinkjerhallen A/S. Styret forbeholder seg retten til å endre leiepris. Leiesatser er for tiden: se eget vedlegg.

 

5. Styret for Steinkjerhallen vedtar bruksregler for anlegget.

Leietakerne skal rette seg etter gjeldende brukerinstruks og etterkomme pålegg fra hallstyrer, hall-ansatte og evt. tilsynspersoner.

 

6. Vesentlig mislighold av premissene/avtalen fører til oppsigelse med øyeblikkelig virkning.

Manglende betaling av forfalt leieavgift betraktes som vesentlig mislighold.  At all leie for foregående sesong er oppgjort, er en forutsetning for å kunne ta i bruk tildelte timer fra sesongstart.

 

Steinkjerhallen AS